Program

Prowadzenie sprofilowanej regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa śląskiego.

współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kwota dotacji: 1.007.104,56 zł (słownie: milion siedem tysięcy sto cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy)

Cel główny:

Zapewnienie dzieciom skierowanym do placówki całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych..

Krótka charakterystyka:

Projekt zakłada prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej dla dzieci starszych powyżej 13 roku życia wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia, w tym uzależnienie od środków psychoaktywnych bądź szkodliwe używanie środków psychoaktywnych wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Placówka specjalizuje się w opiece nad dziećmi uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Do placówki przyjmowane będą również dzieci wymagającej szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia nie związany z uzależnieniem od środków psychoaktywnych.

W placówce zostanie zapewniona dzieciom całodobowa opieka i wychowanie, dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych, zostaną zaspokojone niezbędne potrzeby dzieci, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, zostanie umożliwiony kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, ze sąd postanowi inaczej, zostaną podjęte działania w celu powrotu dziecka do rodziny, dzieci zostaną objęte działaniami terapeutycznymi, zostanie zapewnione korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz specjalistyczna opieka medyczna i rehabilitacyjna.

 

Program

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień „Nadzieja”

współfinansowany ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kwota dotacji : 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

Cel główny:

Udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy kierowanej do osób z terenu Bielska-Białej eksperymentujących z narkotykami i zagrożonych narkomanią.

Krótka charakterystyka:

Projekt zakłada prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizację zajęć edukacyjno-informacyjnych, udzielenie pomocy psychologicznej w formie konsultacji/poradnictwa indywidualnego i zajęć grupowych.

W ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień „Nadzieja” jest realizowane:

- poradnictwo psychologiczne,

- poradnictwo prawne,

- grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży,

- Program Wzmacniania Rodziny,

- Program Fred goes net.

Zadanie realizowane jest w Bielsku-Białej przy ul. Zapora 100.