Aktualności »

V Bieg Mikołajkowy z Nadzieją

REGULAMIN

5. BIEGU MIKOŁAJKOWEGO Z NADZIEJĄ
zorganizowanego w ramach zadania publicznego V Bieg Mikołajkowy z Nadzieją
dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała


I. CEL
Cele V Biegu Mikołajkowego z Nadzieją:
1) popularyzacja wśród mieszkańców Bielska-Białej biegów, jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej,
2) propagowanie wśród mieszkańców Bielska-Białej aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia,
3) promocja Bielska-Białej jako miasta prosportowego,
4) ponadpokoleniowa integracja mieszkańców Bielska-Białej.

II. ORGANIZATOR:
Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346) przy ul. Barkowskiej 167c
tel. 33 816 07 67, fundacja@nadzieja.bielsko.pl

III. TERMIN i MIEJSCE:
1. W ramach V Biegu Mikołajkowego z Nadzieją odbędą się BIEG GŁÓWNY i MINI BIEG 2. V Bieg Mikołajkowy z Nadzieją odbędzie się w dniu 08.12.2019 r.
3. BIEG GŁÓWNY
Start BIEGU GŁÓWNEGO o godz. 12.15 z PARKINGU LEŚNEGO WAPIENICA
Meta BIEGU GŁÓWNEGO - Hostel Klimczokówka, ul. Zapora 100 w Bielsku- Białej
4. MINIBIEG
Start MINIBIEGU o godz. 13.00 Hostel Klimczokówka ul. Zapora 100 w Bielsku-Białej
Meta MINIBIEGU – Hostel Klimczokówka ul. Zapora 100 w Bielsku-Białej

IV. TRASA, DYSTANS, KATEGORIE, NAGRODY
1. BIEG GŁÓWNY
1.1. Trasa prowadzi z PARKINGU LEŚNEGO W WAPIENICY, ścieżkami w „Dolinie Wapienicy” do Hostelu Klimczokówka
1.2. BIEG GŁÓWNY rozegrany zostanie na dystansie 6 km
1.3. BIEG GŁÓWNY zostanie rozegrany w kategoriach:
a. bieg rodzinny – dzieci do lat 8 z rodzicami
b. dzieci i młodzież (K)
• 9-10 lat
• 11-13 lat
• 14-16 lat
• 17-18 lat
c. dzieci i młodzież (M)
• 9-10 lat
• 11-13 lat
• 14-16 lat
• 17-18 lat
d. kobiety
e. mężczyźni
1.4. Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu na trasie BIEGU GŁÓWNEGO.
1.5. Każda forma pokonania trasy BIEGU GŁÓWNEGO jest możliwa: bieg, marsz, marsz Nordic Walking, dogtrekking, bieg z wózkiem .
1.6. Za ukończenie biegu/marszu uznaje się pokonanie wyznaczonej trasy i ukończenie jej na mecie.
1.7. Nagrody
- nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników w każdej z kategorii BIEGU GŁÓWNEGO
- nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika BIEGU GŁÓWNEGO
- nagroda specjalna dla najstarszego uczestnika BIEGU GŁÓWNEGO
- nagroda specjalna dla klasy szkolnej najliczniej reprezentowanej na BIEGU GŁÓWNYM

2. MINIBIEG
2.1. MINIBIEG zostanie rozegrany na terenie „Klimczokówki” w Bielsku-Białej przy ul. Zapora 100
2. 2. MINIBIEG zostanie rozegrany:
a) w kategorii dzieci 3-4 lat na dystansie 60 metrów,
b) w kategorii dzieci 5-6 lat na dystansie 120 metrów,
c) w kategorii dzieci w wieku 7 lat na dystansie 180 metrów,
2.3. Za ukończenie biegu/marszu uznaje się pokonanie wyznaczonej trasy i ukończenie jej na mecie.
2.4. Nagrody
- nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników w każdej z kategorii MINIBIEGU
- medale dla uczestników MINIBIEGU

V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/439
lub w dniu startu w Biurze Zawodów (biały namiot na PARKINGU LEŚNYM WAPIENICA) od godz. 10.00
2. Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów
3. Zawodnicy pełnoletni podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem V Biegu Mikołajkowego z Nadzieją (dalej Bieg), braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami pkt. VI regulaminu Biegu oraz wizerunku w celu promocji Biegu (oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
4. W przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 podpisuje rodzic/opiekun prawny (oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).

5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2 i 3

VI. OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c; fundacja@nadzieja.bielsko.pl, tel. 33 816 0 67.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: fundacja@nadzieja.bielsko.pl
3. Dane osobowe bedą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityką transparentności w zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązującą w Fundacji od dnia 28 maja 2018 r., w zakresie niezbędnym do przyjęcia, rozpatrzenia i realizacji zgłoszenia uczestnictwa w V Biegu Mikołajkowym z Nadzieją (dalej Bieg) oraz w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z realizacją zadań publicznych zleconych przez administrację samorządową.
4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Biegu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO tj. zgody uczestnika Biegu, a w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodzica/opiekuna prawnego, na przetwarzanie danych osobowych.
5. Przetwarzanie danych obejmuje:
a) przechowywanie przez Administratora oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Biegu, braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami pkt. VI regulaminu Biegu oraz wizerunku w celu promocji Biegu,
b) publikację imienia i nazwiska na liście uczestników Biegu w wersji elektronicznej publikowanej na stronie internetowej, https://bgtimesport.pl oraz w wersji papierowej, w tym na liście zgłoszeń, liście startowej oraz liście wyników,
c) numer telefonu do uczestnika Biegu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów prawnych, adres mailowy,
6. Dane osobowe uczestników Biegu zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację Biegu tj. firmie obsługującej elektroniczny pomiar czasu.
7. Dane osobowe uczestników Biegu będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa.
8. Uczestnicy Biegu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszenia uczestnictwa w Biegu.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Biegający winni stosować się do poleceń Policji oraz służby porządkowej.
4. Biegający na odcinku od PARKINGU LEŚNEGO W WAPINICY do mety biegu tj. Hostelu Klimczokówka przy ul. Zapora 100 poruszają się chodnikiem zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602)
5.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
6. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
7. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
8.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu:
e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl, tel. 33 816 07 67, 665 020 609